ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O PODJĘCIU UCHWAŁY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI O PODJĘCIU UCHWAŁY O
WYRAŻENIU ZGODY NA PRZEKSZTAŁCENIE STOWARZYSZENIA

ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Zarząd FUTSAL Świecie z siedzibą w Świeciu, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez Starostę Świeckiego pod numerem 38 uprzejmie zawiadamia
Wierzycieli Stowarzyszenia, że w dniu 25 września 2023 roku Zebranie Członków
Stowarzyszenia Zwykłego FUTSAL Świecie na mocy uchwały numer 13/2023 z dnia 25
września 2023 roku podjęło decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego FUTSAL
Świecie z siedzibą w Świeciu w Stowarzyszenie rejestrowe
Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia zwykłego.
Wobec powyższego Zarząd zawiadamia Wierzycieli, że:
 Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we
wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, a członkowie stowarzyszenia
zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.
 Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na
dotychczasowych zasadach, solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania
stowarzyszenia zwykłego, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres roku,
licząc od dnia przekształcenia. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja
z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

Grzegorz Fetter Marcin Kulewski Dorota Kamrowska
_________________________________
Zarząd Stowarzyszenia